دکتر رضا صادقی

فلسفه علم و معرفت شناسی

دکتر رضا صادقی

فلسفه علم و معرفت شناسی

دکتر رضا صادقی

صادقی فارغ التحصیل فلسفة جدید و معاصر غرب

 

فلسفه از نگاه من:

فلسفه از وجود حقیقتی خبر می‌دهد که با فلسفه نمی توان به آن رسید. با این حال فلسفه یک ضرورت است. دست کم به عنوان یک زبان که می‌تواند در گفتمان قدرت نقش داشته باشد.